Privacybeleid

PRIVACYBELEID

I. Inleiding

De advocatenassociatie Law Tax, Watelet & Partners (hierna “Liwa”, “de Associatie”, “wij”) hecht groot belang aan de verwerking van de persoonsgegevens die ze verzamelt. Het huidige beleid inzake bescherming van persoonsgegevens (het “Privacybeleid”) heeft tot doel u te informeren over welke persoonsgegevens de Associatie verzamelt, op welke manier en voor welke doeleinden ze dit doet en u tevens uit te leggen hoe die gegevens door Liwa worden gebruikt, verwerkt en/of doorgegeven. Het onderhavige document wijst ook op uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, met name de manier waarop u met ons contact kunt opnemen of een klacht kunt indienen.

II. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Law Tax, Watelet & Partners, met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, Naamsesteenweg 79, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0556.705.962.

Voor alle vragen betreffende uw persoonsgegevens, dit beleid of de uitoefening van uw rechten, kunt u met ons contact opnemen per brief op het verder vermelde adres of per e‑mail aan: privacy@lawtax.be

III. Welke gegevens worden krachtens de GDPR beschermd?

De algemene verordening gegevensbescherming (hierna GDPR) definieert de term “persoonsgegevens” als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

IV. Hoe worden de gegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verzameld op basis van de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt (persoonlijk, via telefoon of e-mail, door het contactformulier op onze websites in te vullen of via enig ander communicatiemiddel) en gegevens die wij verkrijgen bij uw bezoek aan onze websites “www.lawtax.be” en “fiscalité-droitdauteur.be”.

Bij het bezoeken van de websites kunnen cookies op uw computer worden geplaatst. Deze vereenvoudigen het bezoek en doen de dialoog vlotter verlopen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren maar dan is het mogelijk dat u bepaalde diensten van de websites niet zult kunnen gebruiken.

V. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  1. In het kader van onze advocatenpraktijk, zijn de verzamelde gegevens beperkt tot de persoonsgegevens die u ons vrijwillig of op ons verzoek verstrekt om onze opdracht als advocaten te kunnen uitoefenen. Het betreft meer bepaald uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en alle gegevens van persoonlijke aard die relevant zijn voor de uitoefening van onze opdracht.
  2. Wanneer u onze interne sites bezoekt, kunnen de volgende gegevens worden verzameld als u het contactformulier invult: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, voorkeurstaal, uw locatie en alle gegevens die u beslist in het genoemde formulier mee te delen.

VI. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld in het kader van de uitoefening van onze opdracht als advocaat. Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, wettelijk vertegenwoordiger of voor andere doeleinden en heeft, om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren, verschillende soorten informatie, documenten en persoonsgegevens nodig.In het kader van de interactie met overheden, deurwaarders en gerechtelijke actoren, is het mogelijk dat er persoonsgegevens aan derden moeten worden doorgegeven.De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan de Associatie worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim.
  2. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving of informatie die wij relevant achten voor uw activiteit of van de deelneming van advocaten van de Associatie als spreker aan seminaries.
  3. Verder worden uw gegevens verwerkt om onze database up to date te houden, back-ups te maken, uw behoeften te begrijpen, te antwoorden op uw vragen, onze wettelijke of deontologische verplichtingen na te leven, bewijzen van onze tussenkomst te bewaren, naast alle andere interne verwerkingen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
  4. Indien u ons uw persoonsgegevens niet meedeelt of de verwerking weigert, zal de Associatie u de gevraagde diensten niet kunnen leveren of de opdracht waarvoor wij u die gegevens hebben gevraagd, niet kunnen vervullen.

VII. Rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens berust op:

  • de noodzaak om deze gegevens te verwerken om de overeenkomst die u verbindt met de Associatie uit te voeren;
  • de noodzaak om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
  • de noodzaak van verwerking voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Associatie of van een derde.

VIII. Duur van de verwerking

De Associatie bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijd van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.

In het kader van gerechtelijke dossiers gelden verschillende verplichtingen en beschermingen, zoals het beroepsgeheim en de professionele bewaringsplicht. Er zijn gerechtvaardigde belangen die de bewaring van persoonsgegevens na het afsluiten van dossiers toelaten. De duur van de verwerking van uw persoonsgegevens zal niet meer dan 10 jaar na de afsluiting van uw dossier bedragen.

De Associatie bevestigt dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zal blijven tot wat strikt noodzakelijk is in het kader van de gerechtvaardigde belangen. De Associatie is gebonden door het beroepsgeheim en de persoonsgegevens vallen hieronder.

IX. Mededeling van uw persoonsgegevens aan derden

De advocaat is gebonden door het beroepsgeheim. Uw persoonsgegevens zullen maar aan derden worden doorgegeven in het kader van de uitvoering van onze opdracht als advocaat of met uw toestemming.

De Associatie selecteert zorgvuldig de derden aan wie uw gegevens worden meegedeeld en neemt de nodige maatregelen om te garanderen dat uw gegevens door de genoemde derden naar behoren worden beschermd.

Zo deelt ze het geheel of een deel van uw persoonsgegevens met haar boekhouders, interne medewerkers en met externe dienstverleners zoals advocaten, deurwaarders, vertalers, notarissen, hoven en rechtbanken en alle andere personen die ertoe gebracht worden tussen te komen in de uitoefening van haar opdracht van advocaat.

De Associatie doet een beroep op de diensten van Google Analytics om na te gaan hoe de bezoekers van onze websites deze gebruiken. Google Analytics gebruikt cookies om de IP-adressen te verzamelen. U kunt beletten dat Google Analytics cookies opslaat door uw browserinstellingen aan te passen.

Ten slotte kan de Associatie zich genoodzaakt zien om uw gegevens aan derden mee te delen in toepassing van haar wettelijke of deontologische verplichtingen.

Onder voorbehoud van de doeleinden bepaald in punt VI, gebruiken wij uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

X. Veiligheidsmaatregelen

De Associatie heeft passende veiligheidsmaatregelen opgezet op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, ongeoorloofde toegang of ongewilde kennisgeving aan derden van de verzamelde persoonsgegevens, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van die gegevens te vermijden.

De Associatie werkt overigens met een softwareprogramma voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) dat voldoet aan de striktste normen inzake beveiliging van gegevens (ISO 27001). De e-mailpostvakken van de advocaten van de Associatie zijn versleuteld.

XI. Uw rechten

U hebt op ieder ogenblik het recht om uw persoonsgegevens kosteloos te raadplegen en kennis te nemen van het gebruik dat de Associatie maakt van deze gegevens.

XI.A. Recht van wijziging, schrapping en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan de Associatie mee te delen. Bovendien hebt u steeds het recht om de Associatie te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te schrappen. U erkent dat als u weigert om uw persoonsgegevens mee te delen of u vraagt om ze te schrappen, wij u bepaalde diensten niet zullen kunnen bieden.

U kunt ook vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

XI.B. Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om dwingende en gerechtvaardigde redenen.

Bovendien hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval dient u zelf geen reden op te geven.

XI.C. Recht van vrije overdracht van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan de Associatie hebt verstrekt, in een gestructureerde, courante en machineleesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken door te geven.

XI.D. Recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

XI.E. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door hiertoe contact op te nemen met de Associatie via e‑mail aan privacy@lawtax.be, per post op het adres Waversesteenweg 79 te 1300 Waver of via het contactformulier op de website www.lawtax.be, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

XI.F. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen enkele profilering en zal niet het voorwerp zijn van geautomatiseerde besluitvorming door de Associatie.

XI.G. Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

XII. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Wij raden u aan om het regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van mogelijke wijzigingen.

Laatste update 8 juni 2018